Mobiliteitsplan Grimbergen

Steden en gemeenten in Vlaanderen zijn niet langer verplicht om een lokaal mobiliteitsplan op te stellen. Die beslissing weerhoudt veel lokale besturen er echter niet van om toch aan de slag te gaan en de krijtlijnen van hun toekomstig mobiliteitsbeleid vorm te geven in een uitgebreid draaiboek. Bij Traject weten we perfect welke uitdagingen dit met zich meebrengt en hoe we zo’n plan moeten rijmen met de regionale plannen van het Vlaams gewest en de vervoerregio’s.

20220213-104932-kopie.jpg

Lokale besturen, lokale problemen

Grimbergen botst op vraagstukken van allerlei slag. Door zijn ligging in de Vlaamse rand rond Brussel steken specifieke regionale problemen de kop op. Zo zorgt file op de Ring voor verschillende stromen (zwaar) sluipverkeer door de dorpskern. Tegelijk wil Grimbergen op lokaal vlak een antwoord bieden op vraagstukken rond parkeren, sluipverkeer en het gebrek aan kwalitatieve fiets- en wandelroutes.

Toekomstgericht en praktisch

Een hele waslijst, die we stap voor stap en met veel enthousiasme willen aanpakken. Een mobiliteitsplan hoort toekomstgericht en praktisch te zijn. De mobiliteitsambtenaar moet er zelf mee aan de slag kunnen, en de inwoners moeten nog een hele poos nadien de vruchten kunnen plukken van de resultaten van het plan. Lokale kennis is daarbij onontbeerlijk, dus kozen we ervoor om van bij de start van het proces burgers te bevragen en consulteren.

enal.png

De avond zat goed in elkaar, het werken met verschillende scenario’s maakte de zaken helder en overzichtelijk. Ik was aangenaam verrast door de eerste variant in de scenario’s, waarin radicaal gekozen werd om de zaken te veranderen.

Deelnemer participatietafel Mobiliteitsplan Grimbergen - 16 juni 2022

Participatie als basis, data als toets

Aan de hand van deze burgerbevraging brachten we lokale problemen in beeld. 'Floating car data' hielp ons bij de objectivering van het onderzoek en kon sommige uitdagingen nuanceren. Met deze resultaten werkten we toe naar mogelijke scenario’s die voorgelegd werden op wijkgerichte participatietafels. We zagen erop toe dat deze scenario’s passen in de context van de bestaande regionale problemen, en benadrukten het belang van keuzes om leefbaarheid en veiligheid te versterken op lokaal niveau. Deze discussietafels hebben één voorkeursscenario per wijk uitgekozen. Dit vormt de basis voor het actiegericht einddocument.

artboard-1-100.jpg

Ontdek hier onze andere overheidsprojecten

Bekijk al onze projecten